پیشنهادها

من ناامید هستم و علت آن خدا-(معنویت،...) است.