پیشنهادها

من مطمئن هستم و علت آن خدا-(معنویت،...) است.