پیشنهادها

من غمگین هستم و علت آن تحصیل(مدرسه،...) است.