پیشنهادها

من عاشق هستم و علت آن تحصیل(مدرسه،...) است.