پیشنهادها

من شرمنده هستم و علت آن خدا-(معنویت،...) است.