پیشنهادها

من آزرده هستم و علت آن تحصیل(مدرسه،...) است.